Statut

Mladí lékaři ČLK

 

I.

Představenstvo České lékařské komory zřizuje sekci “Mladí lékaři ČLK“ (dále jen „ML ČLK“) jako oficiální platformu mladých lékařů, členů ČLK, hájící především zájmy neatestovaných lékařů. Sekce ML ČLK nemá právní osobnost a není oprávněna jednat jménem ČLK, není-li dále stanoveno jinak.

 

Sekce Mladých lékařů ČLK je součástí České lékařské komory.

 

II.

Členem ML ČLK může být každý, kdo:

a) je členem České lékařské komory,

b) nepřekročil věkovou hranici 35 let.

 

Formulář žádosti o členství v sekci ML ČLK je dostupný na webu www.juniordoctor.cz. Po vyplnění a odeslání žádosti a při splnění výše uvedených podmínek, bude žadateli potvrzeno členství informačním e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.  Informační e-mail slouží jako potvrzení o členství v ML ČLK.

 

III.

Členství v ML ČLK zaniká:

a) překročením věkové hranice 35 let,

b) podáním žádosti o ukončení členství v ML ČLK zasláním na e-mail: juniordoctor@clkcr.cz,

c) ukončením členství v ČLK.

 

IV.

Sekce ML ČLK pořádá jednou ročně celorepublikové výroční zasedání.

Bez ohledu na počet účastníků výročního zasedání volí tito účastníci pětičlenný výkonný výbor sekce ML ČLK, který si posléze zvolí předsedu, místopředsedu a mluvčího. Výkonný výbor tvoří členové ML ČLK s nejvyšším počtem hlasů získaných pří volbě do výkonného výboru na výročním zasedání.

Funkční období výkonného výboru je 2 roky.

Výkonný výbor zasedá dle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Výkonný výbor může být odvolán nadpoloviční většinou účastníků výročního zasedání.

 

V.

Mluvčí sekce ML ČLK vystupuje jménem ML ČLK a spolupracuje s tiskovým mluvčím České lékařské komory.

 

VI.

Sekce ML ČLK provozuje webové stránky www.juniordoctor.cz a Facebook - Sekce mladých lékařů ČLK (www.facebook.com/groups/1598603317128584/), kde hájí zejména zájmy mladých neatestovaných lékařů, a dále provozuje činnost související s ochranou a prosazováním zájmů lékařského stavu.

Člen výkonného výboru či pověřený člen ML ČLK se účastní na základě pozvání zasedání představenstva ČLK.

Představenstvem ČLK pověření členové výkonného výboru zastupují Českou lékařskou komoru na jednáních Evropské organizace mladých lékařů (EJD).

 

 

VII.

Sekce ML ČLK může být zrušena rozhodnutím představenstva ČLK. Informace o zrušení bude uvedena v zápise představenstva ČLK.

 

 

 

V Praze dne 1.4.2016