STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Č. 22


Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“), a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 – Organizačním řádem vydává tento stavovský předpis


SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

 

§ 1

Poslání a náplň činnosti

 

(1) Sekce mladých lékařů České lékařské komory (dále jen „SML ČLK“) je oficiální platformou mladých lékařů, členů České lékařské komory (dále jen „komora“), v jejímž rámci jsou především prosazovány zájmy lékařů ve věku do 35 let.

 

(2) SML ČLK nemá právní osobnost a není oprávněna jednat jménem komory, není-li k tomu pověřena představenstvem komory.

 

(3) SML ČLK je součástí České lékařské komory, v jejímž rámci je konstituována a vystupuje jako samostatná aktivní skupina členů komory prezentující vlastní názory a prosazující zájmy mladých lékařů.

 

(4) SML ČLK dále vykonává činnosti související s ochranou a prosazováním zájmů lékařského stavu.

 

(5) SML ČLK provozuje webové stránky, e-mailovou adresu a facebookový profil, prostřednictvím kterých informuje o svých aktivitách a činnosti.

 

(6) SML ČLK zastupuje komoru na zasedáních Evropské organizace mladých lékařů (EJD).  

 

§ 2

Vznik členství v SML ČLK

 

(1) Členem SML ČLK může být každý lékař, který:

 1. je členem České lékařské komory a

 2. nepřekročil věkovou hranici 36 let.

 

(2) Formulář žádosti o členství v  SML ČLK je dostupný na oficiálních webových stránkách SML ČLK a na webových stránkách komory. Dále v tištěné podobě v kancelářích okresních/obvodních sdružení komory jako příloha žádosti o přijetí za člena komory.

 

(3) Žadatel o členství v SML ČLK podává žádost prostřednictvím kanceláře okresního/obvodního sdružení komory, nebo elektronickou formou na webových stránkách SML ČLK.  

 

(4) Členství v SML ČLK je evidováno v registru lékařů, který vede komora.

 

§ 3

Zánik členství v SML ČLK

 

(1) Členství v sekci ML ČLK zaniká:

 1. dosažením věku 36 let,

 2. podáním žádosti o ukončení členství v SML ČLK

 3. ukončením členství v České lékařské komoře.

 

(2) Důvod ukončení dle § 3 odst. 1 písm. a) se neuplatní v případě řádně zvolených členů výkonného výboru SML ČLK, u nichž došlo ke zvolení před dovršením věkové hranice 36 let; členství těchto lékařů v sekci ML ČLK trvá do skončení jejich funkčního období dle § 6 odst. 4.

 

§ 4

Orgány SML ČLK

 

(1) SML ČLK má tyto orgány:

 1. valná hromada

 2. výkonný výbor

 3. předseda výkonného výboru

 4. místopředseda výkonného výboru

 5. mluvčí

 

§ 5

Valná hromada SML ČLK

 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem SML ČLK.

 

(2) Řádnou valnou hromadu pořádá SML ČLK jednou ročně.

 

(3) V případě potřeby pořádá SML ČLK též mimořádnou valnou hromadu.

 

(4) Řádné i mimořádné valné hromady SML ČLK se mohou účastnit všichni členové této sekce.

 

(5) Mimořádnou valnou hromadu SML ČLK svolá předseda výkonného výboru SML ČLK

 1. na základě písemné žádosti člena SML ČLK schválené alespoň polovinou všech členů sekce ML ČLK nebo

 2. na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny členů výkonného výboru SML ČLK.

 

(6) Předseda SML ČLK je povinen uspořádat mimořádnou valnou hromadu do 2 měsíců od doručení žádosti dle předchozího odstavce.

 

(7) Konání řádné či mimořádné valné hromady je oznamováno všem členům SML ČLK prostřednictvím pozvánky odeslané na jejich e-mailovou adresu a zveřejněním na oficiálních webových stránkách SML ČLK nejméně 1 měsíc před konáním řádné či mimořádné valné hromady.

 

(8) Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru SML ČLK.

 

(9) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud její konání bylo oznámeno v souladu s tímto stavovským předpisem.

 

(10) Valná hromada přijímá usnesení, volí a odvolává výkonný výbor SML ČLK, a to na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

§ 6

Výkonný výbor SML ČLK

 

(1) Výkonný výbor je sedmičlenný a je volen účastníky valné hromady dle § 5 odst. 10.

 

(2) Výkonný výbor SML ČLK tvoří členové SML ČLK s nejvyšším počtem hlasů získaných při volbě do výkonného výboru na valné hromadě. Do výkonného výboru SML ČLK může být zvolen pouze člen SML ČLK s členstvím delším než 1 rok.

 

(3) Výkonný výbor si na svém prvním zasedání zvolí ze svých členů předsedu, místopředsedu a mluvčího.

 

(4) Funkční období člena výkonného výboru SML ČLK je 2 roky.

 

(5) Výkonný výbor SML ČLK zasedá dle potřeby, minimálně však jednou v každém kalendářním čtvrtletí, a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.

 

(6) Výkonný výbor může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných účastníků řádné či mimořádné valné hromady SML ČLK. V případě odvolání výkonného výboru se volí na témže zasedání nový výkonný výbor dle § 5 odst. 10.

 

(7) Výkonný výbor SML ČLK navrhuje představenstvu komory své členy, kteří po schválení představenstvem komory zastupují Českou lékařskou komoru na zasedáních Evropské organizace mladých lékařů (EJD).

 

(8) Členové výkonného výboru SML ČLK mají právo se jako hosté účastnit sjezdu delegátů komory. Alespoň jeden člen výkonného výboru SML ČLK je povinen se sjezdu delegátů komory jako host účastnit.

 

§ 7

Předseda výkonného výboru SML ČLK

 

(1) Předseda výkonného výboru SML ČLK vystupuje za tuto sekci navenek, pokud tím nepověří místopředsedu nebo mluvčího.

 

(2) Předseda výkonného výboru SML ČLK svolává a řídí valnou hromadu a zasedání výkonného výboru.

 

(3) Předseda výkonného výboru SML ČLK či jím pověřený zástupce z řad členů výkonného výboru se účastní na základě pozvání jednání představenstva České lékařské komory.


§ 8

Místopředseda výkonného výboru SML ČLK


(1) Místopředseda výkonného výboru SML ČLK zastupuje předsedu v rozsahu pověření.

 

§ 9

Mluvčí SML ČLK

 

(1) Mluvčí SML ČLK vystupuje na základě pověření předsedy výkonného výboru SML ČLK jménem SML ČLK.

 

(2) Mluvčí SML ČLK má na starosti administraci komunikačních zdrojů dle § 1 odst. 5, a to na základě pověření či schválení výkonného výboru.

 

(3) Mluvčí SML ČLK spolupracuje s tiskovým mluvčím České lékařské komory.

 

§ 10

Zrušení SML ČLK

 

(1) Sekce ML ČLK může být zrušena rozhodnutím sjezdu delegátů komory.  

 

§ 11

Zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se „Statut Mladí lékaři ČLK“ ze dne 1. dubna 2016.


§ 12

Účinnost

 

(1) Tento stavovský předpis České lékařské komory č. 22 – Sekce mladých lékařů ČLK byl schválen představenstvem komory dne 14. července 2017, nabývá účinnosti dnem …… a byl potvrzen XXXII. sjezdem delegátů ČLK dne 11. listopadu 2017.


 

V Praze dne 27.6.2017